Sporen van kolonisatie

Eindtermen Lager Onderwijs

Mens en maatschappij

Maatschappij


2.5*beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de reclame en de media.2.11               kunnen illustreren dat arbeidsmigratie en het probleem van vluchtelingen een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van onze multiculturele samenleving.2.12zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en vrees voor het vreemde.
Tijd


3.7kennen de grote periodes uit de geschiedenis en ze kunnen duidelijke historische elementen in hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken, situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdband.3.8kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.3.9*tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.3.10*beseffen dat er een onderscheid is tussen een mening over een historisch feit en het feit zelf.
Brongebruik


5.1De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen 

Muzische vorming

3.4          spelvormen in een sociale en maatschappelijke context hanteren.

Nederlands
1. Nederlands - luisterenDe leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in1.2een voor hen bestemde informatieve radio-uitzending;De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij:1.7een voor hen bestemde informatieve tv.-uitzending.2. Nederlands - sprekenDe leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze:2.5vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden;2.6van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie brengen, die begrepen wordt door leeftijdgenoten;3. Nederlands - lezenDe leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in3.1voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard;3.3voor hen bestemde teksten in tijdschriften.De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in:3.4voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten;3.5voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en jeugdencyclopedieën.De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen mening, hetzij informatie uit andere bronnen, informatie beoordelen die voorkomt in:3.7reclameteksten die rechtstreeks verband houden met hun leefwereld.4. Nederlands - schrijvenDe leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren):4.6schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden.5. Nederlands - strategieënDe leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende strategieën inzetten:5.2hun manier van luisteren, lezen, spreken en schrijven afstemmen op het luister- lees-, spreek- of schrijfdoel, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of lezer;5.3tijdens het luisteren, lezen, spreken en schrijven hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel;


ICT

1hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.4kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving.


Leren leren

2De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken.3De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken.6Houdingen en overtuigingen


De leerlingen kunnen op hun niveau leren met:


-          Houding van openheid


-          Kritische zin


Sociale vaardigheden

1.6De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren3Sociale vaardigheden – domein samenwerking De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.


Eindtermen Lager Onderwijs
<
>
x
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x