Sporen van kolonisatie

Eindtermen Secundair Onderwijs

Nederlands

Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als communicatiemiddel in relevante situaties.


2.4De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.


Digitale competentie en mediawijsheid

Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie.


4.5De leerlingen lichten de invloed van digitale en niet-digitale media op mens en     samenleving toe. (transversaal) 

Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken.


7.2°De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenleving.° (transversaal - attitudinaal)7.4De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe. (transversaal)7.6De leerlingen onderscheiden zowel onverdraagzaamheid als discriminatie in de   samenleving. (transversaal) 


Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan.


7.7 De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten. (transversaal) 


 

Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn

Historische fenomenen situeren in een historisch referentiekader.


8.1De leerlingen onderbouwen een historisch referentiekader met structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken van een periode.Kritisch reflecteren met en over historische bronnen.


8.4De leerlingen evalueren de context, betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid van historische bronnen in het licht van een historische vraag.Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven.


8.6De leerlingen vullen aan de hand van historische bronnen en vanuit een historische vraag op beargumenteerde wijze historische beeldvorming aan.


Informatie verwerving

Geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools inzetten om informatie digitaal en niet-digitaal kritisch te verwerven, beheren en verwerken rekening houdend met het beoogde leerresultaat en –proces.


13.6De leerlingen verwerken digitale en niet-digitale informatie uit één of een beperkt aantal bronnen volgens een aangereikt stappenplan tot een samenhangend en bruikbaar geheel. (transversaal)


Eindtermen Secundair Onderwijs
<
>
x
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x