Sporen van kolonisatie

Leerplan GO!

Actief Burgerschap

Competentie filosoferen • Kennis


K1Kwalitatieve bronnenanalyse • Onderscheid tussen mening en feit

 • Onderscheid tussen subjectief en objectief

 • Onderscheid tussen eigen ervaring en mening

 • MediawijsheidK2Kenmerken van drie soorten gespreksvormen • Kring gesprek

 • Debat

 • Filosofisch gesprek
 • Vaardigheden


V1eigen ervaringen en gedachten concreet verwoorden 


Competentie waarde vorming • Attitudes


A48Gaan om met stereotypering als een vorm van discriminatie, die de individualiteit en mensenrechten mogelijk ondermijnt. 


Competentie duurzaam samenleven • Kennis


K123Keuze uit thema’s rond culturele gebruiken, tradities en rituelenK125Definitie van stigmatisering en uitsluiting op grond van: • Vermeend ras

 • Nationaliteit

 • Huidskleur

 • Taal
 • Vaardigheden


V105Gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven of maatschappelijke domeinen vergelijken.
 • Attitudes


A81erkennen diversiteit als toegevoegde waarde voor de samenleving, met inbegrip van mogelijke conflicten die met deze toegevoegde waarde kunnen samengaan.A83A83. zijn kritisch tegenover de invloed die het behoren tot een bepaalde culturele groep kan hebben op henzelf, anderen en de onderlinge relaties.


Nederlands

LPD 1de leerlingen tonen bij de leerplandoelstellingen Nederlands een (inter)culturele gerichtheid op het vlak van kennis en inzich-ten, vaardigheden en attitudes.LPD 7de leerlingen kunnen op beoordelend niveau luisteren en kijken naar teksten bestemd voor leeftijdgenoten.LPD 30de leerlingen kunnen gebruikmaken van bronnen.


Geschiedenis

Oefeningen in de historische methode (overkoepelend over de samenleving)


LPD 106Op basis van gerichte opdrachten informatie opzoeken over minstens twee van de bestudeerde samenlevingen.LPD 107Voor minstens twee van de bestudeerde samenlevingen aan de hand van een geleide opdracht het onderscheid maken tussen feit en mening in historische informatie.


Leerplan GO!
<
>
x
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x