Sporen van kolonisatie

Leerplan GO! Lager Onderwijs

Wereldoriƫntatie

Mens en maatschappij
Ik en de samenlevingMeervoudige identiteit3.1.3 26Met eigen woorden uitleggen hoe vooroordelen ontstaan t.a.v. mensen die tot een andere groep behoren en hoe die kunnen leiden tot discriminatie en racisme.Omgaan met gelijkenissen en verschillen3.1.3 35Verwoorden gevoelens bij eigen ervaringen m.b.t. waardering van anders-zijn, afwijzing3.1.3 37Met eigen voorbeelden illustreren wat stereotypen en vooroordelen zijn en er voorbeelden van geven uit de eigen omgeving en media.3.1.3 39Verwoorden hoe je stereotypen en vooroordelen kan weerleggen.3.1.3 42Illustreren met voorbeelden uit eigen ervaring hoe diversiteit in de klas een rijkdom kan beteke­nen.Migratie3.1.3 47Positieve (bijv. een nieuw huis, een nieuwe job …) en negatieve redenen (bijv. onveilige omge­ving …) opsommen waarom mensen verhuizen.3.1.3 49Illustreren met voorbeelden dat migratie (arbeidsmigratie, vluchtelingenmigratie …) een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van onze multiculturele samenleving.3.1.3 50Met eigen voorbeelden illustreren dat migratie van alle tijden is en in elke samenleving voorkomt.Herinneringseducatie3.1.3 66Empathie betonen n.a.v. historische en actuele feiten en problemen in de wereld waarbij aan mensen leed berokkend werd door menselijke gedragingen als uitbuiting, onverdraag­zaOngelijke verdeling en welvaart3.1.3 74Enkele voorbeelden geven van oorzaken van ongelijke welvaartverdeling op wereldvlakIk en de mediaMedia-educatie3.1.5 4Met eigen voorbeelden illustreren dat in de media vaak stereotypen gebruikt worden.reclame3.1.5 12Met voorbeelden het verschil tussen reclame en objectieve informatie uitleggen.3.1.5 13Een kritische en weerbare houding innemen t.o.v. reclame.  


Tijd
Historische tijd3.4.5 22Actuele toestanden over de eigen omgeving, die voor kinderen herkenbaar zijn, aan de hand van gepaste bronnen vergelijken met toestanden uit het verleden.3.4.5 25Enkele actuele toestanden en gebeurtenissen relateren aan het verleden.3.4.5 30Aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepast bronnenmateriaal, aspecten van het leven van mensen vroeger reconstrueren.3.4.5 35Aangeven dat over een historisch feit verschillende interpretaties mogelijk zijn.3.4.5 37Beseffen dat niet alle volkeren onze historische periodisering hanteren.3.4.5 38De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en toekomst, hier en elders3.4.5 39Beseffen dat er een onderscheid is tussen een mening over een historisch feit en het feit zelf.


Nederlands

Luisteren

1.1.2 1Informatie selecteren in voor hen bestemde boodschappen uit (multi)mediale bronnen: • persoonlijke meningen over de informatie formuleren;

 • waarneembare gegevens op juistheid beoordelen;

 • de informatie op relevantie beoordelen.1.1.2 2Op basis van een uiteenzetting van de leraar of medeleerlingen: • de hoofdgedachte van de uiteenzetting afleiden;

 • conclusies trekken;1.1.2 3Informatie selecteren in voor hen bestemde boodschappen uit (multi)mediale bronnen: • de informatie weergeven aan de hand van schema’s;

 • de informatie vergelijken;

 • de informatie samenvatten;

 • de informatie naar waarde schatten.1.1.2 5Volgende luisterstrategieën zelfstandig of met behulp van een stappenplan hanteren:


Voor het luisteren: • het luisterdoel bepalen;


Tijdens het luisteren: • zich vragen stellen over de tekst : wie-, wat- en waaromvragen;


Na het luisteren: • de tekst samenvatten (hoofdgedachte, belangrijke gebeurtenissen);

 • conclusies trekken.


Spreken

1.1.3 1


 


 Verslag uitbrengen over een gelezen boek, een onderzoek binnen een WO-thema, eigen belevenissen en ervaringen …:


de essentie vertellen.1.1.3 2


 


 


 Verslag uitbrengen over een gelezen boek, een onderzoek binnen een WO-thema, eigen belevenissen en ervaringen …: • een logische opbouw gebruiken;

 • een inleiding en afronding geven;

 • passend reageren op vragen ter verduidelijking.


Gesprekken voeren

1.1.4 1De eigen mening verwoorden in een kleine kring en hun standpunt verduidelijken.1.1.4 2Een eigen mening formuleren en vergelijken met de mening van gesprekpartners.1.1.4 3Bij het kritisch luisteren zich vragen stellen bij mondelinge teksten: • Is dit wel relevant?

 • Is dit betrouwbaar?

 • Is dit een mening of een feit?

 • Wat vind ik van die mening?


Wat doe ik met deze informatie?1.1.4 4Een met argumenten ondersteunde mening geven over: • programma’s op radio en tv;

 • de verslaggeving in de actualiteit;

 • het waarheidsgehalte van berichten;


het onderscheid tussen feiten en meningen.1.1.4 5Nagaan of de uitspraak een mening of een feit is en die begrippen correct hanteren.


Lezen

1.2.2 1Reflecteren op het onderscheid tussen feit en mening.1.2.2 2Op een doelbewuste en efficiënte manier informatie in verschillende bronnen zoeken, selecteren en verwerken.1.2.2 3Voor hen bestemde complexere schriftelijke instructies begrijpen en uitvoeren.1.2.2 4Op basis van voor hen bestemde informatieve teksten: • de gewenste informatie afleiden;

 • conclusies formuleren;1.2.2 5Op basis van voor hen bestemde informatieve teksten: • de informatie vergelijken met bijkomende informatie;

 • de informatie vergelijken met eigen waarden en normen;

 • een gemotiveerde reactie op de tekst geven;

 • de informatie op juistheid en relevantie beoordelen.


Media

Attitudinale doelen

7.1.1Bereid zijn om media te gebruiken bij het leren.


Media begrijpen

7.2.10Onderzoeken en duiden hoe een boodschap door de keuze van het medium en/of de bedoeling van de zender een subjectieve weergave van de werkelijkheid is.


Leerplan GO! Lager Onderwijs
<
>
x
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x