Sporen van kolonisatie

Leerplan KOV

Gemeenschappelijk funderend leerplan

LPD 12De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenlevingLPD 30De leerlingen verwerken informatie uit een beperkt aantal bronnenLPD 32De leerlingen nemen eenvoudige notities in functie van informatieverwerking en communicatie


Geschiedenis

LPD 14De leerlingen beoordelen de betrouwbaarheid van een historische bron in functie van een historische vraag aan de hand van de volgende criteria:


• standplaatsgebondenheid van de auteur/maker (gesitueerd in een algemeen maatschappelijke context);


• doelpubliek;


• functie en beoogd effect.LPD 17De leerlingen benoemen in een historische beeldvorming historische redneerwijzen in termen van:


• oorzaak, gevolg, aanleiding, toeval;


• continuïteit, verandering;


• evolutie-revoltie;


• gelijktijdigheid, ongelijktijdigheidLPD 18De leerlingen vullen historische beeldvorming aan door middel van:


• kritische analyse van bronnen;


• toepassing van historische redeneerwijzen


Nederlands

Communicatie en informatie


 


LPD 3De leerlingen selecteren relevante informatie in gesproken en geschreven teksten met deze kenmerken.LPD 6De leerlingen produceren mondelinge en schriftelijke teksten en houden daarbij rekening met de communicatieve situatie.LPD 7De leerlingen nemen actief deel aan mondelinge en schriftelijke interactie.


Mens & samenleving

4.2 Procedurele doelen


LPD 1De leerlingen (v)erkennen een onderzoeksvraag of -probleem en zoeken een antwoord of oplossing gebruikmakend van geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools om een afgebakende onderzoeksvraag te beantwoorden:


• informatie zoeken in aangereikte bronnen en daarbij een geschikte zoekstrategie gebruiken;


• stapsgewijs een onderzoekstechniek uitvoeren om digitale en niet-digitale gegevens te verwerven in functie van een onderzoeksvraag zoals een observatie, bronnenonderzoek, interview, enquête;LPD 2De leerlingen onderbouwen een eigen mening over sociaal-maatschappelijke en economische feiten, thema’s en trends met geldige argumenten die gebaseerd zijn op betrouwbare informatie:


• het onderscheid tussen feit, mening en argument;4.3 Ik en mijn relatie met de ander:


LPD 17De leerlingen benoemen in de samenleving situaties van onverdraagzaamheid en discriminatie.LPD 18De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe.LPD 18.1De leerlingen analyseren hoe vooroordelen en stereotypering de beeldvorming van mensen beïnvloeden.


Leerplan KOV
<
>
x
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x