Sporen van kolonisatie

Leerplan ZILL Lager Onderwijs

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld

Oriëntatie op de samenleving
OWsa6

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe migratie een rol speelt bij de ontwikkeling van onze multiculturele samenleving  en de meerwaarde hiervan inzien


Onderzoeken, vaststellen en uitdrukken welke verschillende oorzaken migratie kan hebben - migratie erkennen als iets dat in elke samenleving voorkomt en van alle tijden is


Onderzoeken en illustreren hoe arbeidsmigratie en vluchtelingenstromen een rol spelen bij de ontwikkeling van onze multiculturele samenleving


Oriëntatie op tijd

Owti3Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in de tijd situeren


Inzien dat deze indeling vooral geldt voor Europa door kennis te maken met elementen uit de wereldgeschiedenis die parallel plaatsvonden elders in de wereld (Nabije Oosten, precolumbiaanse Amerika, Chinese keizerrijk ….)


Historische elementen uit hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdbandOwti4Vaststellen en uitdrukken hoe de geschiedenis doorwerkt in de samenleving van vandaag en morgen en hoe je als mens deel uitmaakt van de geschiedenis


Actuele toestanden, gebeurtenissen en erfgoed  uit de omgeving verbinden met het verleden


Vaststellen en uitdrukken dat je in de ketting verleden-heden-toekomst een rol speelt en dat je zo actief deel uitmaakt van de wereld - nadenken over de eigen toekomst in een veranderende wereldOwti5Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de kennis erover evolueert in de tijd


Onderzoeken en illustreren hoeveel dingen, fenomenen en gebeurtenissen van nu gelijkenissen en verschillen vertonen met vroeger Owti6Zich ervan bewust worden dat er een verschil is tussen wat historisch is gebeurd en meningen over wat er is gebeurd


Ervaren en vaststellen dat er vaak slechts een onvolledig beeld kan worden geschetst van hoe het leven vroeger was - ervaren en vaststellen dat verschillende bronnen dezelfde historische gebeurtenissen anders kunnen weergeven - zich ervan bewust worden dat er een onderscheid is tussen een mening over een historisch feit en het feit zelf


Socio-emotionele ontwikkeling

Relationele vaardigheden

SErv2De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze benutten


Het mooie en waardevolle van diversiteit ontdekken en beleven - diversiteit erkennen en respecteren als een normaal gegeven - in het dagelijkse leven positief omgaan met diversiteit -ontdekken op welke wijze diversiteit een verrijking kan zijn


Gebeurtenissen, contexten en personen vanuit de verschillende gezichtspunten van de betrokkenen bekijken - begrijpen dat mensen verschillende perspectieven kunnen hebben van waaruit ze handelen - loskomen van vooroordelen en veralgemeningen


Ervaringen rond discriminatie uitwisselen - zich onthouden van elke vorm van discriminatie - kiezen voor dialoog en samenwerking


Stereotypering en discriminatie herkennen en afwijzen


De impact van discriminatie, vooroordelen en stereotypering (h)erkennen - verklaren wat er toe bijdraagt dat, ondanks de soms grote onderlinge verschillen tussen individuen of groepen, harmonieus samenleven toch lukt


 SErv3Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel


Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar kunnen uitleggen - voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen bij vragen


 


Inlevingsvermogen

SEIV1Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen


Gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven bekijken - in iemand anders’ schoenen stappen en zich inleven in diens gedachten, gevoelens, behoeften, standpunten en gedrag


Rekening houden met andere standpunten en daarbij meer dan één perspectief in rekening nemen - empathie ontwikkelen voor anderen dichtbij en veraf - in het eigen gedrag rekening houden met de gevoelens en de behoeften van anderen zonder zichzelf te verliezen


Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

Onderzoekscompetentie

IVoc5Informatiebronnen hanteren


Gericht en systematisch informatie verzamelen - kritisch omspringen met informatiebronnen


 


Engagement voor duurzaam samenleven

IVds1De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en uitdrukken welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later


De korte- en langetermijngevolgen van handelingen en gebeurtenissen voor de mensen en de planeet aantonen


Een handeling, gebeurtenis of actie vanuit verschillende invalshoeken beschrijven - met voorbeelden aantonen dat de betekenis van handelingen, gebeurtenissen of acties kunnen verschillen naar gelang de invalshoekIVds3Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is voor iedereen en respectvol omgaan met en zorgen voor de kwetsbare ander


Ervaren en verwoorden in welke situaties in de eigen omgeving er geen gelijke kansen geboden worden - uitdrukken op welke manier hen dit raakt - kleur bekennen ten aanzien van sociale (on)rechtvaardigheid


Kritische vragen stellen bij sociale (on)rechtvaardigheid - zulke situaties analyseren met oog voor de verschillende aspecten ervan en de betrokkenen


Zonder over elkaar te oordelen in dialoog gaan over sociale onrechtvaardigheid en wat men daar vanuit het eigen perspectief bij beleeft - de eigen rol met betrekking tot sociale (on)rechtvaardigheid in de eigen omgeving onderzoeken  


Mediakundige ontwikkeling

Mediawijsheid

MEmw3Media doordacht en zorgzaam aanwenden


Beseffen dat gedrag beïnvloed wordt door reclame en media


 


Mediageletterdheid

MEge3Mediacontent verwerken


Verbanden leggen tussen de content uit meerdere media • meerdere bronnen met elkaar vergelijken

 • onderscheid maken tussen relevante en minder relevante informatie

 • de informatie samenvatten en schematiseren en daarbij gebruik maken van media

 • mediacontent selectief gebruiken


Taalontwikkeling

Mondelinge taalvaardigheid Nederlands

TOmn1Een mondelinge boodschap verwerken


Met hulp van de leraar luisterstrategieën steeds strategischer inzetten • aantekeningen maken tijdens het luisteren

 • relaties in de boodschap ontdekken (oorzaak-gevolg, middel-doel, deel-geheel, verwijsrelaties)

 • overleggen met anderen over de conclusie van de boodschapTOmn2Een mondelinge boodschap overbrengen


Persoonlijk verslag uitbrengen (over een beluisterde of gelezen tekst, een beleefd voorval, een behandeld onderwerp)


Op persoonlijke wijze complexere boodschappen voor een gevarieerd luisterpubliek (leeftijdsgenoten en vooral bekende volwassenen) overbrengen: • abstracte schoolse onderwerpenTOmn3Actief deelnemen aan een gesprek


Gesprekken voeren en discussiëren met leeftijdsgenoten en bekende volwassenen over onderwerpen uit de leefwereld, over abstractere schoolse onderwerpen, over bekende of behandelde onderwerpen uit de ruimere omgeving: • eigen mening vergelijken met die van anderen, onderscheid maken tussen mening en feit, een eigen mening naar voor brengen, kritisch reageren, passende argumenten naar voor brengen …


Schriftelijke taalvaardigheid Nederlands

TOsn1Een schriftelijke boodschap verwerken


Informatie ordenen, verbinden of samenvatten (uit verhalen en informatieve teksten uit kinderliteratuur, schoolboeken en andere media)


Informatie beoordelen (uit verhalen, brieven, uitnodigingen en reclameteksten uit verschillende media)


Verwerken van informatie uit verschillende boodschappen door • de informatie te vergelijken

 • de volgorde van belangrijkheid te bepalen

 • de informatie te schematiseren


Leerplan ZILL Lager Onderwijs
<
>
x
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x